Úvod

Příručka Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem shrnuje klíčové informace, ke kterým jsme dospěli při řešení projektu Pospolu. Jejím hlavním smyslem je usnadnění a případné zkvalitnění aktivní koexistence škol a zaměstnavatelů v procesech odborného vzdělávání tam, kde je tato spolupráce již určitým způsobem navázána, zároveň přináší potenciální metodické návody a postupy v oblasti spolupráce pro subjekty, které se k navázání spolupráce teprve připravují nebo o ní uvažují. 

Publikace představuje jednak obecné principy, tedy modely spolupráce pro jednotlivé kategorie dosaženého vzdělání, jednak aplikované modely pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání. Zabývá se způsobem využití těchto modelů, procesy navazování spolupráce a rovněž nabízí náměty vedoucí ke zvýšení zastoupení praktického vyučování žáků v reálném pracovním prostředí i jeho zkvalitnění. Pozornost autorů se soustředí rovněž na další nástroje, které lze použít pro zvýšení efektivity spolupráce i pro její kontrolu. 

Úvodní kapitola se soustředí na popis východisek spolupráce škol a zaměstnavatelů, zabývá se jejími možnými přínosy pro zúčastněné strany. Stranou nezůstává ani samotný proces navazování spolupráce, pozornost je věnována i jejímu hodnocení. 

Samostatnou kapitolu zabírá personální zajištění spolupráce, přičemž hlavní zájem se upírá na působnost
instruktora praktického vyučování, učitele odborného výcviku a praktického vyučování a odborníka z praxe. V této kapitole jsou naznačeny i cesty, které mohou vést ke zvýšení kvality odborného vzdělávání v personální oblasti, a to včetně rozvoje odborných kompetencí pedagogů

Kapitola Nástroje k podpoře rozvoje praktického vyučování seznamuje uživatele s jedním ze základních výstupů projektu Pospolu – modely spolupráce a dalšími navazujícími materiály, tedy případovými studiemi a plánem spolupráce školy a sociálního partnera. 

Publikace podává rovněž ucelené informace o metodických publikacích, které byly v rámci projektu vytvořeny. V závěru publikace naleznete slovníček základních pojmů důležitých pro kvalitní komunikaci všech stran zúčastněných spolupráce. 

Záměrem autorů metodické publikace bylo vytvořit materiál, který přispěje k většímu porozumění a nastavení pravidel při navazování spolupráce mezi školami a zaměstnavateli s cílem zkvalitnit proces praktického vyučování tak, aby se absolventi středních odborných škol stali v porovnání s dnešním stavem pro potenciální zaměstnavatele atraktivnějšími. Při zpracování publikace bylo rovněž využito poznatků a zkušeností z pilotního ověřování partnerství škol a firem.

Veškeré materiály a informace zahrnuté v publikaci mají sloužit jako podněty a nemají závazný
charakter.