Publikace Pospolu

Publikace Pospolu jsou rozvíjejícím materiálem k modelům spolupráce škol a zaměstnavatelů. Podrobně rozebírají některý z aspektů sociálního partnerství s ohledem na příslušnou skupinu oborů (zaměřený na specifika oboru vzdělání).

Proč vznikly
Důvodem byla snaha rozvinout principy uvedené v modelech spolupráce škol a zaměstnavatelů, konkretizovat je formou metodických doporučení. Metodické publikace pokrývají všechny skupiny oborů, vycházejí z potřeb a požadavků škol. Na počátku jejich vzniku stálo dotazníkové šetření ve školách, které zjišťovalo, o jaká témata z oblasti sociálního partnerství mají školy největší zájem, cítí potřebu se jim detailněji věnovat vzhledem k povaze jejich oborů vzdělání. Na základě toho byl vytvořen ediční plán.

K čemu se využívají
Cílovou skupinou jsou učitelé teoretických i praktických odborných předmětů středních škol, jimž publikace nabízejí nápady a náměty pro to, jakým způsobem navazovat, vytvářet, upevňovat, realizovat spolupráci se zaměstnavateli. Publikace se více profilují než modely spolupráce, zpracovávají vždy jedno dílčí téma do hloubky. Smyslem je podpořit kvalitativní složku partnerství s ohledem na specifika skupin oborů, proto v nich učitelé technických oborů vzdělání naleznou zpravidla jiná témata než učitelé např. službových oborů vzdělání. Některé principy jsou však mezioborově přenositelné, proto je vhodné pracovat s více publikacemi najednou, listovat těmi, které byly vytvořeny pro jinou skupinu oborů, hledat v nich inspirativní prvky využitelné pro vlastní obor vzdělání. Žádná publikace nemůže postihnout všechna relevantní témata pro danou skupinu oborů, proto ediční plán pokrývá škálu témat, aby bylo možné nahlédnout na odborné vzdělávání z různých úhlů pohledu.

Jak jsou koncipovány
Koncepce každé z publikací je dána jejím tématem, přiřazením k ediční řadě a autorským zpracováním, protože se jedná o texty vypracované autorskými týmy složenými ve většině případů z pedagogů středních škol. Všechny publikace prošly také oponentním řízením, aby byla zaručena jejich věcná správnost.

Společným koncepčním prvkem publikací je jejich vztah k modelům spolupráce škol a zaměstnavatelů. Rozpracovávají tedy některé z témat souvisejících s praktickým vyučováním, využitím odborníků z praxe nebo stážemi a dalším vzděláváním učitelů. Při tom se publikace nemusí vztahovat na celou jednu kapitolu modelu (modul), ale může pojednávat pouze o její dílčí složce (např. náročném technickém a technologickém vybavení v oboru v souvislosti s vyhledáváním vhodných partnerů, evaluaci, motivaci žáků k uplatnění v oboru), nebo naopak může pokrývat více kapitol modelu.

Publikace jsou rozděleny do několika edičních řad:

  • Profilová maturitní zkouška
  • Metodický inspiromat
  • Motivační workshopy
  • Čtenářské dovednosti pro praxi
  • Z praxe škol

Profilová maturitní zkouška
Publikace popisují model profilové části maturitní zkoušky ve vybraných oborech vzdělání kategorie dosaženého vzdělání M. Uváděné charakteristiky vycházejí z praxe vybraných odborných škol, akcent je ale kladen na přenositelnost a využitelnost v ostatních školách, které příslušné obory vzdělání vyučují. Rámcem je vždy RVP oboru vzdělání. Struktura publikací popisuje nezbytné kroky při přípravě profilové části maturitní zkoušky (výběr odborných a klíčových kompetencí, které budou zkouškou ověřovány, volba obsahu, prostřednictvím kterého budou ověřovány, určení vhodné formy maturitní zkoušky pro ověření kompetencí). Předkládané modely profilové maturitní zkoušky nejsou závaznými normami, slouží školám jako podklad a inspirace pro přípravu vlastní maturitní zkoušky. 

Pro firmy představuje tato ediční řada užitečný vhled do problematiky profilové části maturitní zkoušky, zejména praktické formy, seznamuje je s obsahem zkoušky, jejími jednotlivými částmi. Firma může na základě popsaného modelu nabídnout škole účast na přípravě a realizaci profilové části maturitní zkoušky.

Metodické publikace ediční řady Profilová maturitní zkouška byly zpracovány pro obory

 

Metodický inspiromat
Ediční řada pokrývá široké spektrum témat. Zaměřuje se na specifické oblasti odborné přípravy žáků v různých oborech vzdělání. Důraz je kladen na zkušenosti škol z praktického vyučování, na specifika praktického vyučování v prostředí se složitou a nákladnou technologií ve firmě, nebo na otázku, jak ve spolupráci se sociálními partnery co nejlépe připravit žáky na vstup do reálného pracovního prostředí. Významnou součástí této ediční řady je několik publikací na téma užití evaluačních nástrojů v aplikaci na konkrétní obory vzdělání.

Společným cílem těchto publikací je inspirovat školy k objevování nových postupů při vzdělávání žáků. Principy a náměty uvedené v jednotlivých publikacích věnovaných vždy jedné skupině oborů mohou být přenositelné i na další obory vzdělání, proto je vhodné se v publikacích této ediční řady orientovat nejen podle skupiny oborů, ale také podle tématu, kterému se publikace věnuje.

PŘÍKLAD
Metodická publikace je zaměřena na profesní přípravu žáků oborů vzdělání skupiny oborů 41 Zemědělství a lesnictví v reálném pracovním prostředí firem se složitou a nákladnou technologií. Publikace se zabývá procesem výběru vhodného sociálního partnera školy pro praktické vyučování žáků v reálném pracovním prostředí a organizačními a formálními záležitostmi nutnými pro optimální nastavení spolupráce školy a firmy.

 

 

Motivační workshopy

Publikace této ediční řady jsou orientovány na skupiny oborů, které jsou náročné na psychosociální charakteristiky pracovníků v těchto oborech (např. zdravotnictví). Jejich obsahem jsou náměty na workshopy, cílem motivovat prostřednictvím nich žáky těchto oborů k výkonu profese a zároveň je co nejlépe připravit na budoucí vstup do reálného pracovního prostředí. Společným rysem publikací je také to, že jejich předmětem jsou obory vzdělání, v nichž není sociálním partnerem firma, ale např. nemocnice, ústav sociální péče, hasičský záchranný sbor apod. Do přípravy a průběhu motivačních workshopů je vhodné vždy zapojit sociálního partnera – potenciálního zaměstnavatele žáků – aby žáci získali autentický vhled do požadavků na osobnost pracovníka v jejich oboru.

PŘÍKLAD
Hlavním záměrem publikace pro skupinu oborů 53 Zdravotnictví je zvyšovat motivaci žáků k nástupu
do zaměstnání bezprostředně po maturitě na střední škole a pomoci učitelům v jejich motivační úloze.
Využitou metodou jsou náměty na workshopy, které vedou žáky k hlubšímu porozumění profese a jejích
požadavků. Cílovou skupinou publikace jsou učitelé, protože právě ti workshopy realizují a mají také
možnost přizpůsobit je situaci, kolektivu apod. Publikace cílí i na samotné žáky, jejich motivovanost
a přehled o profesi.

 

 

 

 

 

Čtenářské dovednosti pro praxi
Tato ediční řada je založena na předpokladu, že dovednost číst s porozuměním je nezbytným předpokladem k výkonu každé profese. Cílem publikací zařazených do této ediční řady je rozvíjet klíčové kompetence žáků. Ty jsou pro úspěšné uplatnění absolventů v praxi neméně důležité než kompetence odborné. Bez osvojení klíčových kompetencí se absolventi nemohou plnohodnotně začlenit do pracovního prostředí téměř u jakéhokoli zaměstnavatele. Porozumět informacím, umět je zpracovat, vyhodnotit a dále využít je dovednost nezbytná pro vlastní zaměstnání i pohyb na neustále se proměňujícím trhu práce. Každý absolvent by si měl umět přečíst a zhodnotit inzerát nabízející zaměstnání, porozumět písemnému zadání pracovního úkolu apod.

Publikace mají praktický charakter, slouží jako výuková pomůcka. Obsahují pracovní listy připravené se zřetelem k vybraným skupinám oborů vzdělání. Pracovní listy však lze využít i pro obory vzdělání dalších skupin, protože dovednost čtenářské gramotnosti obecně není příliš omezena oborovými specifiky.

PŘÍKLAD
Publikace pro skupinu oborů 72 Publicistika, knihovnictví a informatika  přináší učitelům inspiraci k využití odborného směřování žáků při výuce čtenářských dovedností. Publikace je tvořena dvěma částmi. Úvodní text je věnován čtenářství a čtenářské gramotnosti a jejich základním pojmům a aspektům, připojeny jsou informace o mezinárodních výzkumech v této oblasti. Druhá část publikace obsahuje 20 pracovních listů, jejichž koncepce je založena na propojení rozvoje čtenářských dovedností žáků a dovedností odborných, protože příprava žáků škol skupiny oborů 72 je směřována ke knihovnictví a archivnictví, tedy oborů, kde je dovednost číst při výkonu povolání dovedností klíčovou.

 

 

Z praxe škol
Několik dalších publikací bylo vytvořeno na základě materiálů vzniklých v rámci partnerství škol a firem v projektu Pospolu. Základním posláním publikací zařazených do této ediční řady je přinášet příklady praxe konkrétních středních odborných škol, které by se zároveň mohly stát inspirativními pro další školy. Některé publikace nebo jejich části mohou být použity přímo ve výuce, čemuž v některých případech odpovídá i forma zpracování – prezentace, sady testových úloh aj.

PŘÍKLAD
Publikace pro skupinu oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba pod názvem Dopravní prostředky, stroje pro dopravu a montáž má charakter studijního textu, který může přispět k prohloubení znalostí žáků o oblasti dopravních strojů a zařízení. Zastoupeny jsou dopravní prostředky a stroje pro horizontální dopravu, pro svislou dopravu břemen, stroje pro těžbu a nakládku hornin, zhutňování zemin. Pozornost je věnována i hydrostatickým pohonům a jejich hlavní částem, spalovacím motorům, hydraulickým spojkám i údržbě a odstraňování závad u hydraulických mechanismů.

 

 

ECVET
Mimo ediční řady stojí samostatná publikace na téma zavádění prvků ECVET do českého prostředí. Je věnována evropskému systému pro přenos kreditů v odborném vzdělávání jako jednomu z nástrojů na podporu celoživotního učení, národní i mezinárodní mobility žáků a učitelů. Publikace navazuje na publikace se stejnou tematikou vzniklé v minulých letech. Principy ECVET podporují nejen kvalitu odborného vzdělávání, ale i jeho prestiž. Zároveň jsou jedním z prostředků, jakým lze podpořit efektivní pohyb pracovních sil na trhu práce.

V rámci projektu Pospolu tedy vznikly tři desítky publikací, které jsou výrazem konkrétních
vybraných metodických potřeb různých skupin oborů vzdělání. Všechny publikace jsou ke stažení zde.

Publikace PospoluPublikace Pospolu 2

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář