Plán spolupráce školy a sociálního partnera

 

Parametry spolupráce se sociálními partnery se rok co rok mění v závislosti na možnostech firem přijímat určité typy zakázek, na celkové situaci dané firmy na trhu atd. Plánování spolupráce se zaměstnavateli tak musí být velmi flexibilní, musí reagovat na změny a bezprostředně se přizpůsobovat.

Součástí dobrého plánování také musí být nastavení podmínek spolupráce – normy nebo pravidla musí být stanoveny tak, aby bylo následně možné kontrolovat jejich dodržování a efektivitu.

Na úrovni systému dosud neexistuje nástroj, který by umožnil popsat podmínky průběhu praktického vyučování a jiných forem spolupráce ve firmách. Z toho důvodu projekt Pospolu navrhuje zavedení plánu spolupráce se sociálními partnery jako dodatku k ŠVP, který by obsahoval všechny podstatné informace o jejich spolupráci.

Smlouvy, na jejichž základě probíhá odborný výcvik nebo odborná praxe na půdě zaměstnavatelů, mají odlišnou roli: plán spolupráce stanovuje, jakým způsobem bude dosahováno osvojení určitých kompetencí žáků, tedy plánované výsledky vzdělávání; samotná smlouva pak tato pravidla právně vymezuje a zakotvuje ve dvoustranném vztahu mezi školou a firmou.

Kapitola v ŠVP, která je věnována spolupráci se sociálními partnery, je za stávající situace zpracovávána jen velmi obecně a nekonkretizuje, které odborné kompetence a výsledky vzdělávání žák v dané firmě dosáhne, jakým způsobem bude zajištěno praktické vyučování personálně apod. Důvodem jsou právě i zmíněné nestabilní podmínky firem, zatímco ŠVP je dokument koncipovaný spíše s dlouhodobým horizontem.

Navrhovaný dodatek ŠVP, v ideálním případě aktualizovaný vždy pro konkrétní školní rok, nebo v odůvodněných případech v kratším časovém horizontu, umožní reagovat na změny ve výrobním programu firem, na vývoj v oboru a další podněty a pomůže zabezpečit praktickou výuku ve vztahu ke konkrétní firmě. Nejedná se o změnu ŠVP, ale o jeho konkretizaci a doplnění, zpřesnění podmínek spolupráce školy s firmami v daném školním roce.

Podoba plánu spolupráce se sociálními partnery – aktualizovatelného dodatku ŠVP je určena jeho cíli. Jedná se o soustavu několika formulářů obsahujících v prvé řadě výčet firem, se kterými škola bude spolupracovat při realizaci ŠVP. 13)


13) Šablony pro zpracování plánů spolupráce byly ověřovány v rámci pilotáží partnerství.


Plán spolupráce má elektronickou podobu, která jeho tvůrcům na straně školy i čtenářům plánu spolupráce umožní jednoduše se v něm pohybovat. 

Pozn (14). Elektronická podoba dodatků k ŠVP je umístěna na Modulu Pospolu na Metodickém portále na adrese http://pospolu.rvp.cz/plan-spoluprace. Je k dispozici formulář v XLS s návodem a také vstup do online beta verze aplikace na adrese http://pospolu-plany.rvp.cz/.

 

 

Plán spolupráce bude obsahovat informace o názvu firmy, adrese sídla, ale i adresy provozovny firmy, kde se

praktické vyučování reálně koná, informace o počtu zapojených instruktorů z firmy, o předpokládaném počtu
zapojených žáků v dané firmě atd. Vzhledem k možnosti využití daňových odpočtů firem bude plán spolupráce
informovat o počtu „žákohodin“, tzn. o počtu zapojených žáků násobeném počtem hodin, které absolvují
v dané firmě.

Důležitou součástí bude přehled kompetencí, které mají být při odborné praxi nebo odborném výcviku v dané firmě osvojovány, a přehled činností, které žák v dané firmě vykonává a které vedou k osvojení zmíněných kompetencí.


15) Dalšími formami spolupráce mohou být stáže učitelů ve firmách, využití odborníků z praxe školami, profilová část maturitní zkoušky, volnočasové aktivity či nábor žáků.


Cílovou skupinou, která využije informace uvedené v plánu spolupráce, je především sama škola, která díky němu povede přehled nejen o všech firmách a podnicích, se kterými spolupracuje, ale především o dalších aspektech spolupráce, zejména o osvojovaných kompetencích žáků a prováděných činnostech. Díky konkretizaci těchto aspektů v plánu spolupráce může efektivněji probíhat kontrola kvality realizované spolupráce s firmou.

Vzhledem k tomu, že plán spolupráce bude veřejným dokumentem, jsou další cílovou skupinou i rodiče žáků, kteří mají přehled o tom, se kterými zaměstnavateli škola spolupracuje, jaké odborné kompetence si v dané firmě žáci osvojují a obecně mají lepší povědomí o podobě praktického vyučování v reálném pracovním prostředí. Přehled získají i rodiče žáků základních škol, tedy potenciálních žáků dané školy. To usnadní rozhodování o budoucím směřování žáků ZŠ.

Přestože plán spolupráce je formou dodatku k ŠVP koncipován na jeden školní rok, bude možné ho doplňovat a upravovat průběžně tak, aby mohl zachycovat skutečně aktuální podobu spolupráce dané školy se zaměstnavateli.

Účel plánu spolupráce se sociálními partnery
a) plánování: přehledný výčet všech podstatných aspektů a okolností spolupráce;
b) transparentnost: k dokumentu mají přístup žáci, jejich rodiče, zaměstnavatelé, učitelé a další osoby, které se mohou zajímat o to, co se žák ve firmě naučí, jak bude praktická výuka probíhat a jak bude organizována;
c) podpora kvality: záměrem je dobré naplánování průběhu praktického vyučování, kdy je zřejmé všem zapojeným stranám (žák, instruktor, učitel), co se má v rámci praktického vyučování odehrávat, jakým způsobem bude vyučování v reálné praxi organizováno a co se má žák naučit; na základě kvalitního plánování lze dosahovat lepších výsledků, než bez předem stanovených pravidel.

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář