Slovníček pojmů

ECVET
Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu; založený na výsledcích učení (tzn. na popisu očekávaných výsledků učení definovaných prostřednictvím znalostí, dovedností a kompetencí); může jich být dosaženo v různém učebním prostředí (viz jednotky výsledků učení)

EQAVET
Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality; nástroj vyvinutý na evropské úrovni s cílem monitorovat a podporovat rozvoj a zvyšování kvality odborného vzdělávání; založený na principu cyklu zajišťování a zlepšování kvality na základě společných kritérií kvality, orientačních deskriptorů a ukazatelů; smyslem je vytvoření metody otevřené spolupráce v oblasti zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy

Garant spolupráce (zaměstnavatel)
pracovník zaměstnavatele starající se o spolupráci se školou

Instruktor praktického vyučování
zaměstnanec smluvního pracoviště praktického vyučování; na pracovišti vede odbornou přípravu žáků ve formě odborného výcviku, resp. odborné praxe

Jednotky výsledků učení (JVU)
ucelené soubory znalostí, dovedností a kompetencí, které je nutné si osvojit pro dosažení požadované kvalifikace, její části nebo pro absolvování zvoleného oboru vzdělání v rámci počátečního odborného vzdělávání; možnost jejich shromažďování v různém učebním prostředí (škola, školní dílna či provozovna, pracoviště sociálního partnera)

Jednotné zadání závěrečných zkoušek (JZZZ)
zadání s jednotnou koncepcí a vyváženou úrovní obtížnosti témat v rámci jednotlivých oborů vzdělání; používáno školami při ukončování vzdělávání v oborech vzdělání s výučním listem

Koordinátor spolupráce
zaměstnanec školy, případně externí pracovník; zajišťuje a organizuje praktické vyučování, komunikuje se zaměstnavateli, organizačně zajišťuje realizaci spolupráce se zaměstnavateli

Model spolupráce
podpůrný nástroj pro vymezování obsahu a podmínek spolupráce školy a zaměstnavatele; obsahuje náměty spolupráce a různé aspekty, které je třeba řešit na různých úrovních při navazování, průběhu a vyhodnocení spolupráce

Monitoring
forma zapojení škol a firem do partnerství v rámci projektu Pospolu

Nový model odborného vzdělávání
model, jehož podstatou je v rámci středního odborného vzdělávání směřování k hlubšímu propojení praktického vyučování s reálným pracovním prostředím

Odborník z praxe
zástupce zaměstnavatelské sféry ve výuce nebo při aktivitách spojených s osvojováním odborných kompetencí žáků

Odborná praxe
forma praktického vyučování zaměřená na osvojení dovedností spojených s požadavky na střední management v daném oboru; minimální počet týdnů odborné praxe za dobu vzdělávání stanoven v příslušném RVP; obsah určen školním vzdělávacím programem

Období odborné přípravy
odborný výcvik v podmínkách školních pracovišť nebo firem, kde žáci získávají základní dovednosti potřebné pro práci v oboru

Období odborného rozvoje
odborný výcvik probíhající pouze v reálném prostředí zaměstnavatelů, školicím středisku nebo v modelovaném pracovním prostředí

Odborný výcvik
forma praktického vyučování; spočívá v osvojování základních praktických dovedností, činností a návyků potřebných při výkonu povolání; minimální rozsah stanoven v příslušném RVP; obsah určen školním vzdělávacím programem

Pilotní ověřování partnerství škol a firem
forma zapojení škol a firem do partnerství projektu; cílem je zjištění možností a limitů spolupráce v rámci platné legislativy a přenesení praktických zkušeností účastníků spolupráce do návrhů systémových opatření

Plán spolupráce školy a sociálního partnera
nástroj pro plánování spolupráce školy a zaměstnavatele; obsahuje všechny podstatné informace o plánování spolupráce; každoročně či podle momentálních potřeb aktualizovaný; možná forma – dodatek k ŠVP 

Pospolu
projekt realizovaný MŠMT ve spolupráci se zaměstnavateli a zástupci veřejné sféry ve školství; cílem je podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů, vedoucí k lepší přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k hledání dalších možností spolupráce škol; výstupem projektu jsou návrhy systémových a legislativních úprav umožňujících zvýšení kvality spolupráce; vedle profesních asociací, zaměstnavatelských svazů, orgánů státní správy, zřizovatelů škol a dalších organizací se na realizaci podílí řada odborníků působících ve školách a u zaměstnavatelů

Praktické vyučování
součást vzdělávání na středních odborných školách; realizováno ve školách a na pracovištích zaměstnavatelů; na žáky se vztahují ustanovení zákoníku práce upravující pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Profilová maturitní zkouška (PMZ)
část zkoušky ukončující studium na středních školách, na nichž je studium zakončováno maturitní zkouškou; tvořena dvěma nebo třemi povinnými zkouškami; počet povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoven RVP; možné formy – vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, písemná zkouška, praktická zkouška, kombinace dvou nebo více uvedených forem

Případová studie
detailní popis konkrétního případu formy spolupráce mezi školou a firmou

Rámcové vzdělávací programy (RVP)
hlavní kurikulární dokumenty pro jednotlivé úrovně vzdělávání; stanovují cíle, formy, délku a obsah vzdělávání podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání, vymezují zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Školní vzdělávací programy (ŠVP)
kurikulární dokumenty zpracovávané jednotlivými školami s respektováním východiska v příslušných rámcových vzdělávacích programech; konkretizují požadavky rámcových vzdělávacích programů v prostředí jednotlivých škol

Učitel odborného výcviku
pedagogický pracovník školy, zajišťující kvalifikovanou výuku odborného výcviku na školních pracovištích, případně v reálném prostředí zaměstnavatelů

Učitel praktického vyučování
pedagogický pracovník školy, zajišťující výuku prakticky zaměřených předmětů v oborech vzdělání s maturitní zkouškou

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář