Titulka » Titulní strana Pospolu » Kráčíme POSPOLU » Personální zajištění spolupráce » Instruktor praktického vyučování na pracovišti

Instruktor praktického vyučování na pracovišti

Instruktor praktického vyučování (dále jen instruktor) je v pracovně právním vztahu s organizací, na jejímž pracovišti se koná odborný výcvik/odborná praxe (viz také Slovníček pojmů). Dohodou mezi ním a zaměstnavatelskou organizací a školou je zmocněn pro výkon činnosti instruktora. Na pracovišti vede odbornou přípravu žáků, kteří přicházejí na pracoviště vykonávat odborný výcvik, nebo odbornou praxi. 

Běžná praxe vnímá instruktora jako odborníka organizace, spolupracujícího s příslušnými pedagogickými pracovníky školy. Ve formě návrhů a podkladů se podílí na hodnocení žáků. Tomu odpovídá i stávající rozsah a obsah jeho pedagogické přípravy (formou vstupního kurzu či školení) z oblastí psychologie osobnosti žáka (přístupu k němu, řešení výchovných situací a motivace), pedagogiky (základní pedagogické zásady a didaktická pravidla, způsoby hodnocení, účast na klasifikaci). Pověření pracovníka funkcí instruktora formuluje dohoda mezi ním a jeho zaměstnavatelskou organizací. Dohoda by měla konkrétně definovat jeho kompetence k ovlivňování režimu zařazení žáka na pracovišti a zásahům při jeho nedodržování. Instruktor je odpovědný za žáky na pracovišti, dohlíží na jejich bezpečnost při práci, rozvíjí jejich odborné a často i klíčové kompetence. Spolupracuje s učitelem odborného výcviku při vedení evidence docházky a plnění školního kurikula

Instruktor není pedagogickým pracovníkem ve smyslu zákona o pedagogických pracovnících. Tuto roli plní učitel odborného výcviku/praktického vyučování, který je zaměstnancem školy a na pracoviště pravidelně dochází.

Role učitele odborného výcvikuInstruktor je vnímán jako významný činitel formování odborných a pracovních kompetencí žáků. Odborné profesní předpoklady instruktora jsou předpokladem k vykonávání pracovních činností v dané profesi. Ty prokáže vůči svému zaměstnavateli (např. vyučení v oboru nebo získání profesní kvalifikace, profesní kurzy a školení), na jehož zařízení je odborný výcvik realizován. Do budoucna bude možné toto v optimálním případě řešit složením profesní kvalifikace Instruktor praktického vyučování.

Role instruktoraPředpoklady výkonu funkce instruktora:

  • zkušený odborník;
  • dovednost předávání odborných praktických dovedností žákům;
  • uplatňování výchovných složek vzdělávání na pracovišti;
  • znalost základních pedagogických dokumentů, podle nichž probíhá výuka (chápe jejich účel);
  • uplatňování základních pedagogických přístupů k žákům.

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář