Případové studie

Co jsou případové studie
Případové studie jsou doplňujícím materiálem k modelům spolupráce škol a zaměstnavatelů. Zachycují zkušenosti konkrétních škol a jejich sociálních partnerů v různých oblastech spolupráce v rámci projektu Pospolu. Případové studie  jsou dostupné zde.

Proč vznikly
Případové studie vznikly jako konkretizace principů obsažených v modelech spolupráce. Jejich východiskem je snaha poskytnout příklad toho, jak může vypadat skutečně realizovaná spolupráce školy a jejího sociálního partnera. Modely ukazují principy, případové studie sdílejí zkušenosti.

K čemu se využívají
Funkce případových studií je především inspirativní. Firmám i školám nabízejí příklad, jakým způsobem
lze jejich vzájemnou spolupráci realizovat. Jejich hlavní přidaná hodnota spočívá v tom, že zachycují ověřenou
(skutečně proběhlou) spolupráci včetně zhodnocení pozitiv a negativ, která popisovaná zkušenost
přinesla.

Případové studie tedy slouží pro ilustraci a inspiraci.

Jak jsou koncipovány
Zatímco modely spolupráce představují osnovu prvků důležitých pro nastavení vlastní spolupráce, případové studie jsou příkladem, jak spolupráce probíhá reálně. Model vyplněný za určitý obor vzdělání je vázán na RVP daného oboru, případová studie zachycuje spolupráci konkrétní školy a jejího sociálního partnera – pokrývá tedy rovinu ŠVP příslušného oboru vzdělání.

Případové studie tedy navazují na modely spolupráce nejen vyšší mírou konkretizace principů obsažených v modelech, ale zároveň pomáhají dotvářet obraz plánování a realizace spolupráce školy a zaměstnavatele s cílem přiblížit co nejvíce obsah vzdělávání požadavkům kladeným na absolventy zaměstnavateli v oboru.

Jakou mají strukturu
Struktura případových studií je ovlivněna skutečností, že vycházejí z podkladů reálné zkušenosti školy a zaměstnavatele. Proto nemají na rozdíl od modelů pevně stanovený obsah a strukturu, ale zahrnují různý počet vyplněných šablon v závislosti na oboru vzdělání a formě spolupráce, kterou zaznamenávají.

Pro účely případových studií byly vytvořeny následující moduly, které reprezentují různé formy spolupráce školy a zaměstnavatele:

Každý modul je vnitřně strukturován tak, aby přehlednou formou nabídl čtenáři údaje o škole a firmě, kterých se případová studie týká, oboru vzdělání, v němž probíhala spolupráce, a dále pak, co konkrétně a za jakých podmínek se dělo a jak to bylo vyhodnoceno. Na konci je vždy prostor pro celkové zhodnocení – uvedení kladů a záporů uskutečněné spolupráce, navržení případných inovací do budoucna.

Důraz je kladen především na popis organizačního zajištění spolupráce a také na činnosti, které byly v rámci dané formy spolupráce vykonávány, a kompetence, které byly prostřednictvím spolupráce osvojeny. Popisem organizačního zajištění a kompetencí se případové studie dotýkají modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů.

Jsou zde zařazeny formy spolupráce při realizaci závěrečné zkoušky, volnočasové aktivity navazující na odborný výcvik/odbornou praxi a nábor nových žáků. Cílem je upozornit na to, že spolupráce školy a sociálního partnera se nemusí orientovat pouze na odborný výcvik nebo odbornou praxi, ale firma se může aktivně zapojit již do náboru žáků ze základních škol do oborů vzdělání, jež jsou pro ni důležité z hlediska získání budoucích zaměstnanců. Běžně užívaným způsobem náboru žáků je účast firmy na dni otevřených dveří školy. Případové studie si kladou za cíl představit nábor žáků jako aktivitu, kterou je vhodné cíleně plánovat, organizovat a provádět, může se tak stát jednou z významných strategií spolupráce školy a zaměstnavatele budoucích absolventů. Zejména je důležité poukázat na to, že zapojení firmy do náborů žáků může mít mnoho různých podob.

Zapojení firmy do volnočasových aktivit navazujících na odborný výcvik nebo odbornou praxi je druhou formou spolupráce, která se často děje, avšak není nijak cíleně plánována, řízena a vyhodnocována.

Zařazení případových studií pro závěrečnou zkoušku a profilovou část maturitní zkoušky si klade za cíl poukázat na to, že je vhodné, aby se zástupci z firmy účastnili těchto zkoušek. Je to jeden z prostředků, jakým si mohou vybrat své budoucí zaměstnance, ale také zpětně ovlivnit obsah vzdělávání směrem k požadavkům trhu práce a jejich vlastní firmy.

Komentáře

  • Autor: Zdeněk Soukup
    Publikováno: 14.12.2014 ve 19:51
    test

Nový komentář