Titulka » Titulní strana Pospolu » Kráčíme POSPOLU » Personální zajištění spolupráce » Cesty ke zvýšení kvality odborného vzdělávání

Cesty ke zvýšení kvality odborného vzdělávání

 

Pro zvýšení kvality pedagogického vedení žáků ve firmách byla v rámci projektu Pospolu navržena profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací (NSK) Instruktor praktického vyučování. Návrh vychází vstříc snahám o posílení pozice instruktora a jeho role v odborném vzdělávání, zároveň respektuje úsilí vykonávat v maximální možné míře praktickou odbornou přípravu žáků na pracovištích firem. Zařazení výše uvedené kvalifikace do NSK přinese možnost instruktorům (kteří se této činnosti soustavně věnují) nebo zájemcům o tuto činnost složit podle zákona č. 179/2006 Sb. zkoušku, která ověří jejich pedagogické kompetence důležité pro vzdělávání žáků na pracovištích firem. K osvojení a doplnění kompetencí požadovaných kvalifikačním standardem profesní kvalifikace Instruktor praktického vyučování může napomoci absolvování kurzu, který byl pro tyto účely připraven a ověřen v rámci projektu Pospolu. Pokud se škola stane tzv. „autorizovanou osobou“, může poskytovat profesní kvalifikaci pro instruktory spolupracujících firem sama. 

V rámci projektu Pospolu byl připraven a ověřen s cílovou skupinou také kurz Odborník z praxe. Pro zájemce z řad vzdělávacích institucí o jeho poskytování jsou oba dva kurzy zájemcům na vyžádání k dispozici. 

Vzhledem k tomu, že realizace dlouhodobé a kvalitní spolupráce v různých oblastech mezi školou a firmami přináší velké nároky na organizaci, plánování, realizaci, kontrolu a vyhodnocení spolupráce, navrhujeme ustanovit ve škole pro výkon specializovaných činností koordinátora spolupráce školy a firem. Na straně firmy pak ze stejných důvodů doporučujeme zavedení role pracovníka firmy: garanta spolupráce se školou za firmu.

Koordinátor spolupráce školy a firem

1. Zaměstnanec školy, pracuje v úseku praktického vyučování.
2. Externí pracovník, zaměstnanec firmy, svazu apod., koordinuje a zajišťuje praktické vyučování ve prospěch více škol komunikací se zaměstnavateli. Může se jednat o pracovníka hospodářské komory, zaměstnavatelského svazu apod. Musí být v pracovně právním vztahu ke škole. 

Jeho úkolem je zajistit organizačně realizaci veškeré spolupráce s firmami ve středních odborných školách: provést analýzu firem v regionu, vyhledat firmy, navázat kontakty, zjistit jejich zájem a potřeby v nárocích na zaměstnance, podle výsledků analýzy vysvětlit zástupcům firem principy a možnosti dlouhodobé spolupráce; nastavit smluvní vztahy; spolupráci udržovat a koordinovat. 

Má odpovědnost za organizační zajištění výuky žáků v reálném pracovním prostředí, nábory žáků ve spolupráci s firmami, volnočasové aktivity ve vztahu k oboru ve spolupráci s firmou, koordinaci kroků při zpracování plánů spolupráce pro daný školní rok, může se školou spolupracovat při materiálním a organizačním zajištění průběhu závěrečných zkoušek a příslušných forem maturitní zkoušky na pracovišti.

Toto řešení má zatím charakter návrhu. Bude-li přijato, přispěje ke zvyšování kvality přípravy, jejímu odpovědnému naplánování, zajištění a kontrole. Pozice je srovnatelná svým významem s ostatními specializovanými činnostmi ve škole, pro které již existují relevantní funkce (koordinátor tvorby ŠVP, výchovný poradce atd.).

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář