Východiska spolupráce

V prvé řadě je nutné uvést, že školy a zaměstnavatelé spolupracují sice jako instituce, podoba i kvalita spolupráce jsou však výsledkem individuálních vkladů jednotlivců, na jejichž bedrech spolupráce leží. Nepominutelnou podmínkou úspěšné spolupráce je také vzájemná důvěra zúčastněných. Obě spolupracující strany přitom mají různá východiska – škola je podřízena rámci organizace vzdělávání, který je daný MŠMT, a zřizovateli. Zaměstnavatel se přitom podřizuje aktuálnímu stavu volných kapacit podniku, obchodní strategii i stavu ekonomické stability podniku.

Pokud spolu škola s firmou spolupracují institucionálně, je obvyklým tématem spolupráce naplňování společného memoranda o spolupráci v řadě oblastí, konkrétně např.:

  • umisťování žáků do reálného pracovního prostředí při odborném výcviku, odborné praxi, učební praxi;
  • zapojení odborníků z praxe do výuky, odborného výcviku nebo učební praxe, realizace přednášek;
  • společná organizace exkurzí;
  • pronájem či darování konkrétního zařízení;
  • přispění na materiál pro produktivní činnost žáků;
  • vytváření stipendijních fondů;
  • vzájemná podpora při propagaci školy/podniku.

Existují různé nástroje na podporu vzájemné institucionální spolupráce: na úrovni krajů to bývají sektorové dohody, pakty zaměstnanosti, stipendia pro žáky, případně provozování center, kde se školy s firmami mohou setkávat. Stát systémově podporuje spolupráci normami směřujícími k možnosti uplatňování daňových úlev pro zaměstnavatele. Na úrovni projektu Pospolu jsme zaměřili pozornost na nástroje pro plánování spolupráce jako celku z pohledu školy (dodržování školních vzdělávacích programů a jejich efektivní realizace za pomoci sociálních partnerů), dále také na zvýšení schopnosti škol a firem umět dobře popsat konkrétní učivo i kompetence, které si žáci ve spolupráci s firmou osvojují (např. principy ECVET).

Osobní spolupráce odborníků z praxe s učiteli či celou školou se zakládá většinou na vzájemných potřebách:

  • stáže učitelů ve firmách nebo samostatné vzdělávání ve spolupráci s firmou, konzultace odborné problematiky;
  • podpora realizace exkurzí či dnů otevřených dveří;
  • odborníkem z praxe naplňována strategie CSR1) podniku, nebo výraz dobrovolnictví, případně v důchodovém věku zúročení vlastních znalostí a dovedností.

Na spolupráci školy a firmy je možné pohlížet jako na jakékoliv jiné partnerství, u kterého chceme dosáhnout společného cíle, naplnit společnou strategii a vzájemně se obohatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Corporate Social Responsibility (Společenská odpovědnost firem), tedy dobrovolné integrování sociálních a environmentálních aspektů do firemní strategie

Jaké otázky si mohou pokládat členové partnerstvíNěkteré otázky se zdají velmi jednoduché, v praxi se ale ukazuje, že právě střet očekávání obou stran a rozdílnost zdrojů (lidských, finančních) školy a firmy mnohdy vytvářejí propast, nad kterou se sice staví mosty vzájemné spolupráce, ale často s kompromisem z jedné nebo druhé strany. V praxi je běžná neformální spolupráce založená na osobních vazbách a kontaktech, formální spolupráce není žádným předpisem vyžadována. Někdy se spolupráce nastaví formálně, aby spolupráce samotná „byla“, avšak míra její kvality buď není vyhodnocována, nebo dokonce není ani žádným z aktérů poptávána.

Nejběžnější příčina NESPOLUPRÁCE škol a firem bývá často velmi jednoduchá: školy a firmy spolu nedovedou komunikovat.

 

Metodikou spolupráce chceme tedy oslovit Vás, čtenáře, abyste ve svých školách/firmách dokázali zamezit stavům, kdy:Jak zamezit nežádoucím stavůmJsme si vědomi, že samotná organizace spolupráce školy a podniku je velmi náročnou manažerskou činností a je založena na bázi důvěry mezi školou a zaměstnavatelem. Na druhou stranu některé zkušenosti ukazují, že ne všechny případy spolupráce školy a firmy směřují správným směrem a že vykazují všechny prvky kvality. O kvalitu a propojení s praxí by mělo jít oběma stranám především.

Oběma stranám spolupráce předkládáme otázky, které se týkají aspektů spolupráce a jejich začlenění do strategie přípravy organizace školního roku. Věříme, že si také kladete při společném setkávání školy a firmy podobné otázky.Otázky směrované škole a firmě, které se týkají aspektů spolupráce a jejich začlenění do strategie přípravy organizace školního rokuNež budete pokračovat ve čtení, rádi bychom Vás seznámili s některými příklady spolupráce konkrétních

škol a firem, které uvádíme jako inspiraci.Příklady spolupráce konkrétních škol a firem jako inspirace

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář