Odborník z praxe ve škole

 

Pro přenos nových poznatků z terénu do prostředí výuky ve školách je žádoucí využívat i vstupy odborníků z praxe, zástupců zaměstnavatelské sféry, do výuky. Odborník z praxe prezentuje některá témata nebo jejich části, doplňuje pohled o vlastní zkušenosti a pohled firemní praxe. Může doplnit teoretickou výuku např. formou přednášky, nebo praktickými ukázkami výuku realizovanou ve školním nebo modelovém pracovním prostředí. 

Je žádoucí, aby odborník z praxe byl zapojen při ukončování studia u maturitních a závěrečných zkoušek. 

Jeho odborné vzdělání je předpokladem pro vstup do teoretického nebo praktického vyučování ve škole. Tento předpoklad je dán dosaženými zkušenostmi, absolvovanými profesními kurzy a získanými dovednostmi a poznatky apod., jejichž certifikáty se odborník z praxe prokazuje řediteli školy.

Role odborníka z praxe

Požadované kompetence odborníka z praxe v odborném vzdělávání: 

 • orientuje se v problematice odborného vzdělávání;
 • má vlastní zkušenost v oboru, kterou je ochoten a schopen žákům předat;
 • přispívá k motivaci žáků k výkonu zvoleného oboru vzdělání;
 • při posuzování témat závěrečné zkoušky vychází nejen z potřeb profese, ale i ze znalosti reálných možností odborných škol a schopností žáků oborů vzdělání s výučním listem;
 • je seznámen s učebními dokumenty (RVP) příslušného oboru vzdělání, resp. kvalifikačními standardy kvalifikací, ke které obor směřuje, a právními předpisy k ukončování vzdělání v oborech středního vzdělání (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění; vyhláška č. 47/2005 Sb., v platném znění (v r. 2014 novelizována); vyhláška 177/2009 Sb., v platném znění);
 • je seznámen s konceptem jednotné závěrečné zkoušky a profilové části maturitní zkoušky v daném oboru.

Kurz Odborník z praxe 

Stručná charakteristika a cíle kurzu Odborník z praxe

V projektu Pospolu byl vytvořen kurz Odborník z praxe, jehož cílem bylo doplnit pedagogické kompetence odborníků, kteří jsou ochotni a po dohodě s firmou připraveni předávat své znalosti a zkušenosti mladším. Kurzy proběhly v srpnu a září roku 2014.

Odborník z praxe působí ve škole příležitostně, pravidelně nebo se školou spolupracuje při ukončování studia. Může vstupovat do teoretického vyučování nebo doplňuje praktickou výkuku realizovanou ve školním nebo modelovém prostředí. Podílí se na sestavování témat závěrečných zkoušek podle jednotného zadání v tříletých oborech s výučním listem a může se závěrečných zkoušek zúčastnit. Při tvorbě témat zkoušek má kontrolní, konzultační a poradenskou funkci. Může se také zúčastnit maturitních zkouček ve čtyřletých oborech. Jeho přítomnost významně přispívá k lepší spolupráci s učiteli odborných předmětů, a tím se posiluje vliv zaměstnavatelů na tvorbu profilu absolventa.

 • Účastníci si ujasnili, jakou roli bude hrát odborník z praxe ve výuce, jaká očekávání se na něj kladou, jaká bude mít práva a povinnosti.
 • Účastníci se seznámili s koncepcí a pojetím kurikulární reformy a nejdůležitějšími tématy, která řeší současné (odborné) školství.
 • Účastníci se seznámili se základními principy konstruktivní komunikace.
 • Účastníci si ujasnili rozdíl mezi vedením a řízením žáků (kdy vytvářet pro žáky prostor a kdy být více direktivní) a procvičí si to v praxi.
 • Účastníci si ujasnili, jak funguje třída žáků (třída jako skupina) a ovládnou principy, jak do fungování třídy efektivně zasahovat.
 • Účastníci prozkoumali, jak stanovovat cíle učebních jednotek, jak podle cílů vybírat metody a jak plánovat výuku.
 • Účastníci se prakticky seznámili s tím, jak lze vhodnými způsoby a metodami efektivně aplikovat do výuky znalosti a poznatky získané v praxi.
 • Účastníci připravili a předvedli ukázkovou učební jednotku (vyučovací hod., hod. praktického vyučování) a získali k ní zpětnou vazbu (provedliu reflexi svého vystoupení).

Na vyžádání lze poskytnou kurz zájemncům, např. vzdělávacím institucím, k jeho dalšímu využití. Kurz je možné při dodržení jeho koncepce upravit na míru. Informace poskytne Mgr. Martina Kaňáková (martina.kanakova@nuv.cz).

Komentáře

Prozatím nebyly vloženy žádné komentáře

Nový komentář