Navazování spolupráce

Aktualita ke dni 6. května 2016
Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučován - Upozorňujeme, že MŠMT dne 6. května 2016 vydalo doporučení k "uzavírání smluv mezi odbornými školami a zaměstnavateli" k zajištění konání odborného výcviku či odborné praxe. Doporučení najdete ZDE, vzor smlouvy najdete ZDE. - Materiál navazuje na metodické postupy vydané projektem POSPOLU, také rozvíjí doporučení k uzavírání smluv mezi žákem a firmami.


Nezbytným předpokladem při navazování spolupráce školy a zaměstnavatelského partnera je společný zájem obou zúčastněných stran, přičemž nad zájmy školy i zaměstnavatele jako institucí stojí objekt jejich působení, tedy žák. Tento společný zájem lze vyjádřit jako oboustrannou potřebu zajistit žákům takovou úroveň vzdělání včetně jeho praktické složky, aby se tito žáci stali atraktivními z hlediska potřeb trhu práce. Konkrétní podoby nabývá společný zájem škol a zaměstnavatelů procesem spolupráce při zajištění praktického vyučování.

Praktické vyučování

  • vyhledání partnera (zaměstnavatelé z pohledu školy, školy z pohledu zaměstnavatele; zpravidla zástupce ředitele školy pro praktické vyučování; personalista) a jeho oslovení
  • stanovení podmínek pro praktické vyučování (zástupce ředitele pro praktické vyučování): počet žáků, vybavení pracoviště, pracovní doba aj.
  • příprava smlouvy škola – zaměstnavatel: náležitosti smlouvy dány vyhláškou č. 13/2005 Sb., § 12 (druh činností, místo konání, časový rozvrh, den zahájení, počet žáků, poskytování nástrojů a nářadí, způsob dopravy žáků, způsob odměňování za produktivní činnost, BOZP, osobní ochranné prostředky, úhrada nákladů…), učební osnova praktického vyučování
  • výběr ochotného a motivovaného instruktora (zaměstnavatel ve spolupráci se školou): pracovník splňující požadavky kladené na výkon funkce instruktora praktického vyučování (orientace v organizaci praktického vyučování ve středních odborných školách a práce s pedagogickými dokumenty; využívání základních pedagogických dovedností při práci se žáky; příprava žáků ve firmě; využití základů psychologie v kontaktu se žáky; orientace v právních předpisech v systému vzdělávací soustavy a aplikace znalostí související legislativy vztahující se k profesi, na kterou se žák připravuje)
  • podpis smlouvy (ředitel školy, zástupce zaměstnavatele).

Vstupní podmínky konání praktického vyučování
a) zajištění pracovních a ochranných pomůcek pro žáky (škola): pomůcky potřebné v závislosti na druhu vykonávané práce (oblečení, rukavice, pokrývky hlavy, obuv…) 5)
b) vystavení zápisníku bezpečnosti práce žákům (škola): zapisují se do něj školení
c) školení bezpečnosti práce (škola/zaměstnavatel): na začátku každého školního roku školení ve škole/na pracovišti

Žák u zaměstnavatele
a) BOZP (instruktor): instruktor nebo pověřený pracovník provádí pravidelně na začátku školního roku, resp. i v průběhu roku, pokud žák nastoupil během školního roku na pracoviště
b) rozřazení na pracoviště (rozřazovací rozpis) – zástupce ředitele s učitelem OV sestaví seznam žáků přidělených na pracoviště
c) dokumentace – škola vydává na začátku každého školního roku docházkový list, klasifikační list nebo denní záznamník odborného výcviku, slouží k evidenci docházky žáka na pracoviště a k hodnocení žáka
a) odměny žáka za produktivní práci (vyjádřeno smluvně)

 

 

Dlouhodobý horizont spolupráce
a) konec školního roku (klasifikace žáka – učitel odborného výcviku/praktického vyučování, instruktor);
b) řádné ukončení vzdělávání žáka (závěrečné zkoušky, profilová část maturitní zkoušky);
c) vyhodnocení spolupráce školou, firmou, společná reflexe, úprava spolupráce na další období;
d) plánování spolupráce a hodnocení její kvality je třeba věnovat dlouhodobě maximální pozornost. V rámci projektu Pospolu byl připraven tzv. Plán spolupráce se sociálními partnery, který může být jako dodatek k ŠVP vhodným nástrojem pro plánování spolupráce. 6)


5) Lze řešit i tak, že v závislosti na konkrétním oboru vzdělání pomůcky zajišťuje podle individuálních potřeb zaměstnavatel.

6) více informací naleznete ZDE
 


 

Komentáře

  • Autor: Petr Naske
    Publikováno: 14.07.2015 ve 15:59
    Pro navázání spolupráce je možné využít motivačního prvku pro firmy, daňových úlev, viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-uplatnovani-odpoctu-na-podporu-odborneho

Nový komentář