Titulka » Titulní strana Pospolu » Výstupy projektu

Přehled výstupů

Skupina oborůOborKrajTypFormaAutorTagy
Zrušit filtr
Nalezeno: 44
1 2 3 4 5 > >>
Název materiáluAnotace AutorOborKrajFormaTagy
Seřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupněSeřadit vzestupně Seřadit sestupně
Stáhnout Profilová část maturitní zkoušky: maturitní práce s obhajobou a její alternativyZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ33-42-M/01Celorepubliková působnostProfilová maturitní zkouškametodické publikace a učební materiály, profilová maturitní zkouška
Publikace pro obor vzdělání 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba. Publikace je určena školám jako zdroj informací, příkladů a inspirace pro přípravu profilové části maturitní zkoušky. Zabývá se formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí ve srovnání s praktickou zkouškou a kombinací forem. Kromě obecných informací k profilové části maturitní zkoušky a jejím vybraným formám předkládá konkrétní příklady realizace těchto forem ze škol s rozpracováním organizace, hodnocení a ukázek zadání v návaznosti na ověřované kompetence. Autorský kolektiv: Ing. arch. Pavel Kraus, Jaroslav Adam. Publikace je součástí edice Profilová maturitní zkouška.
Stáhnout Příprava žáků ke vstupu na trh práceZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ34-56-L/51, 34-57-H/01, 34-42-M/01, 34-41-L/51, 34-41-M/01, 34-53-H/01, 34-53-L/01, 34-57-L/01, 34-52-H/01, 34-52-L/01Celorepubliková působnostOdborný výcvik, Odborná praxemetodické publikace a učební materiály, z praxe škol
<p>Publikace pro skupinu oborů 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie. Publikace zahrnuje dva pohledy na přípravu žáků ke vstupu na trh práce: jeden z hlediska studia v oborech kategorie dosaženého vzdělání H &minus; střední odborné vzdělání s výučním listem a L &minus; úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou, druhý pak z hlediska přípravy žáků v oborech kategorie dosaženého vzdělání M &minus; úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení). Publikace je určena učitelům odborných předmětů, zástupcům ředitele pro praktické vyučování a dalším zaměstnancům školy, kteří zajišťují praktické vyučování nebo se na něm jiným způsobem podílejí. Zároveň je ale tato příručka určena i sociálním partnerům školy, resp. potenciálním zaměstnavatelům absolventů v oborech vzdělání skupiny oborů 34, protože publikace poskytuje základní vhled do sociálně-pedagogických aspektů, obsahové náplně a organizace odborného vzdělávání. Autorský kolektiv: PaedDr. Jiří Cikán, Vladimír Lukeš. Publikace je součástí edice Z praxe škol.</p>
Stáhnout Praktické vyučování v prostředí se složitou a nákladnou technologií a zařízením ve firměZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ41-55-H/01Celorepubliková působnostOdborný výcvik, Odborná praxemetodický inspiromat
<p>Publikace pro skupinu oborů 41 Zemědělství a lesnictví. Tato metodická publikace je zaměřena na profesní přípravu žáků oborů vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví v reálném pracovním prostředí firem se složitou a nákladnou technologií. Publikace se zabývá procesem výběru vhodného sociálního partnera školy pro praktické vyučování žáků v reálném pracovním prostředí a organizačními a formálními záležitostmi nutnými pro optimální nastavení spolupráce školy a firmy. Autoři: Mgr. Jiří Doležal, Bc. Václav Vyhnálek. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.</p>
Stáhnout Realizace odborné praxeZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ63-41-M/01, 63-41-M/02Celorepubliková působnostOdborná praxemetodický inspiromat
<p>Publikace pro vedení škol a učitele odborných vyučovacích předmětů, pro žáky a pro sociální partnery skupiny oborů 63 Ekonomika a administrativa (pracovní verze). Tři samostatné publikace jsou určené: první vedení škol a učitele odborných vyučovacích předmětů, druhá žákům a třetí sociálním partnerům v daných oborech vzdělání. Cílem publikace je metodické a obsahové zpracování vybrané oblasti. Problematika je doplněna i některými názornými přehledy a schématy pro rychlejší orientaci v dílčích oblastech. Autoři publikací: Ing. Olga Kavánková, PaedDr. Josef Rydlo. Publikace jsou součástí edice Metodický inspiromat.</p>
Stáhnout Praktické vyučování v maturitních oborechZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ65-42-M/02, 65-41-L/01, 65-41-L/51, 65-42-M/01Celorepubliková působnostOdborný výcvik, Odborná praxemetodický inspiromat
<p>Publikace pro skupinu oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus. Publikace je zaměřená na přípravu absolventů skupiny oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus ke vstupu na trh práce a může být inspirací pro řadu škol vyučujících tyto obory. Autoři publikace pracují na Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži, která má v současné době asi tisíc žáků, a vyučuje kromě jiných oborů i obory hotelnictví, cestovního ruchu a gastronomie. Autoři: Ing. Taťána Vencovská,&nbsp;Ing. Petr Hajný, Ing. Věra Zezuláková. Publikace je součástí edice Metodický inspiromat.</p>
Stáhnout Workshopy ke zvýšení motivace žáků oboru vzdělání Sociální činnostZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ75-41-M/01Celorepubliková působnostmotivační workshopy
<p>Publikace pro skupinu oborů 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče. Publikace si klade za cíl nabídnout učitelům v oboru Sociální činnost několik možností, jak netradičně pracovat s žáky, aby je vhodně motivovali, aby v nich probudili zájem o studovaný obor tak, aby je studium bavilo a měli zájem uvedené kompetence získávat i vlastní aktivitou. Jedná se o workshopy, které pomáhají k získávání praktických dovedností a kompetencí potřebných k výkonu povolání v oblasti sociální péče, se zřetelem k rozvoji kompetencí komunikačních, osobnostních, sociálních a morálních, usnadňujících uplatnění absolventa oboru v praxi. Cílem workshopů je nácvik chování a jednání žáků v sebeprezentujících činnostech, procvičení v komunikaci, práce s nonverbálním projevem a jeho zvláštnostmi. Autor: Radka Sirotková. Publikace je součástí edice Motivační workshopy.</p>
Stáhnout Workshopy ke zvýšení motivace žáků oboru vzdělání Zdravotnický asistent k výkonu povoláníZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ53-41-L/51, 53-41-M/01Celorepubliková působnostmotivační workshopy
<p>Publikace pro skupinu oborů 53 Zdravotnictví (pracovní verze) Hlavním záměrem publikace je zvyšovat motivace žáků k nástupu do zaměstnání bezprostředně po maturitě na střední škole a pomoci učitelům v jejich motivační úloze. Využitou metodou jsou náměty na workshopy, které vedou žáky k hlubšímu porozumění profese a jejích požadavků. Cílovou skupinou publikace jsou učitelé, protože právě ti workshopy realizují a mají také možnost přizpůsobit je situaci, kolektivu apod. Publikace cílí i na samotné žáky, jejich motivovanost a přehled o profesi. Publikace obsahuje náměty na motivační workshopy. Uveden je vždy cíl workshopu, metoda realizace a dále samotný popis workshopu (modelová situace, popis rolí účastníků apod.). Autoři: Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., Mgr. Renáta Svatošová. Publikace je součástí edice Motivační workshopy.</p>
Stáhnout Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých školZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ72-41-M/01Celorepubliková působnostčtenářské dovednosti
<p>Publikace pro skupinu oborů 72 Publicistika, knihovnictví a informatika. Publikace přináší učitelům inspiraci k využití odborného směřování žáků při výuce čtenářských dovedností. Publikace je tvořena dvěma částmi. Úvodní text je věnován čtenářství a čtenářské gramotnosti a jejich základním pojmům a aspektům, připojeny jsou informace o mezinárodních výzkumech v této oblasti. Druhá část publikace obsahuje 20 pracovních listů, jejichž koncepce je založena na propojení rozvoje čtenářských dovedností žáků a dovedností odborných, protože příprava žáků škol skupiny oborů 72 je směřována ke knihovnictví a archivnictví, tedy oborů, kde je dovednost číst při výkonu povolání dovedností klíčovou. Autorský kolektiv: PhDr. Karel Starý, Ph.D. (Čtenářství, čtenářská gramotnost, čtenářské dovednosti) &ndash; PhDr. Pavla Brožová (pracovní listy). Publikace je součástí edice Čtenářské dovednosti pro praxi.</p>
Stáhnout Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol uměleckého zaměřeníZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostčtenářské dovednosti
<p>Publikace nejen pro skupinu oborů 82 Umění a užité umění (pracovní verze). Publikace přináší učitelům inspiraci k využití odborného směřování žáků při výuce čtenářských dovedností. Je tvořena dvěma částmi. Úvodní text je věnován čtenářství a čtenářské gramotnosti a jejich základním pojmům a aspektům, připojeny jsou informace o mezinárodních výzkumech v této oblasti. Druhá část obsahuje 20 pracovních listů, jejichž koncepce je založena na propojení rozvoje čtenářských dovedností žáků uměleckých oborů středních škol s texty, které jsou tematicky specifické vždy pro určitý obor vzdělání v rámci celé skupiny oborů vzdělání 82 Umění a užité umění. Jednotlivé pracovní listy jsou vždy primárně určeny pro jeden z dvaceti oborů vzdělání v rámci dané skupiny oborů. Autorský kolektiv: PhDr. Karel Starý, Ph.D. (Čtenářství, čtenářská gramotnost, čtenářské dovednosti), PhDr. Pavla Brožová (pracovní listy). Publikace je součástí edice Čtenářské dovednosti pro praxi.</p>
Stáhnout Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firemZobrazit/skrýt anotaci
MP
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍCelorepubliková působnostOdborný výcvik, Odborná praxe, Stáže učitelů, Nábor žáků, Profilová maturitní zkouška, Závěrečná zkouška, Využití odborníků z praxeECVET, velké firmy, malé a střední firmy, standardy odborného výcviku
<p>Publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu &ndash; Podpora spolupráce škol a firem, který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Publikace shrnuje principy rozvoje spolupráce řešené v modelech spolupráce škol a zaměstnavatelů. Jejím hlavním smyslem je usnadnění a případné zkvalitnění aktivní spolupráce škol a zaměstnavatelů v procesech odborného vzdělávání tam, kde je tato spolupráce již určitým způsobem navázána. Zároveň přináší potenciální metodické návody a postupy v oblasti spolupráce pro subjekty, které se k navázání spolupráce teprve připravují nebo o ní uvažují. Více informací o projektu najdete na www.projektpospolu.cz. Autorský kolektiv: Mgr. Petr Naske, Ing. Taťána Vencovská, - Ing. Eva Rathouská Grmelová, Ing. Filip Vencovský, PhDr. Helena Denková, Mgr. František Brož. Konzultace: PhDr. Viola Horská. Oponentura: Ing. Jiří Zajíček, Ing. Petr Jadrný, PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc., Ing. Drahoslav Matonoha, RNDr. Jana Krauseová. Editor: Mgr. František Brož. Jazyková korektura: PhDr. Pavla Brožová. Grafická úprava: Michaela Houdková. Redakce: Lucie Šnajdrová Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Praha 2015 ISBN 978-80-7481-099-2</p>