ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu je jedním z evropských nástrojů, které posilují vzájemnou důvěru a porozumění mezi státy EU. ECVET představuje jeden z evropských nástrojů na podporu celoživotního učení, mobility žáků i učitelů, transparentnost kvalifikací a flexibility vzdělávacích cest vedoucích k získání kvalifikace. ECVET podporuje spolupráci škol a podniků a zároveň přispívá ke zvýšení kvality i počtu stáží žáků střední odborných škol.

Spolupráce škol a firem spočívá v tom, že se nejprve vysílající i hostitelská instituce předem dohodnou, co bude žák v souladu s jeho vzdělávacím programem na stáži dělat, a jaké znalosti, dovednosti a kompetence by měl na stáži získat. Tato „náplň“ stáže, tedy soubor předpokládaných znalostí, dovedností a kompetencí, je definována v tzv. jednotce výsledků učení. Ta se skládá ze tří částí: popisu očekávaných výsledků učení (znalosti, dovednosti, kompetence), pracovních úkolů (vedoucí k získání daných výsledků učení) a zkušebních úkolů (hodnocení a ověření získaných výsledků učení). Rozsah jednotek výsledků učení a jejich počet by měl být nastaven realisticky, s ohledem na délku domluvené stáže a vstupní dovednosti žáků. Výsledky učení by měly být definovány srozumitelně, měly by být měřitelné a hodnotitelné.

Získané výsledky učení hostitelská instituce účastníkům stáže ohodnotí a zaznamená, vysílající instituce je pak žákovi následně uzná, aniž by je musela znovu ověřovat a žáka přezkušovat. Kreditem se v ECVETu rozumí přidaná hodnota toho, co se člověk během stáže naučí (nikoli bodové ohodnocení zkoušek) –  absolventi stáží si zvýší svůj kredit.

Projekt Pospolu ověřil v praxi některé principy ECVET. Na národní úrovni lze prvky ECVET využít směrem k podpoře spolupráce škol a podniků a zároveň ke zvyšování kvality praktického vyučování žáků středních odborných škol. 

  • Byly vytvořeny jednotky výsledků učení podle principů ECVET, které byly pilotovány a jsou ke stažení na http://pospolu.rvp.cz/jednotky-vysledku-uceni.

  • V roce 2013 proběhl za účasti evropských ECVET expertů třídenní seminář nazvaný Jak zefektivnit spolupráci škol a podniků - Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání, viz http://www.nuv.cz/pospolu/ecvet.

  • V rámci vzdělávacích kurzů a seminářů pro pedagogické pracovníky, zřizovatele škol a zástupce firem proběhlo v roce 2014 celkem 25 seminářů nazvaných Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET.

  • Byla vydána metodická publikace k problematice ECVET pro národní mobilitu žáků SŠ, ke stažení ZDE.

  • Zkušenosti s tvorbou jednotek výsledků učení viz článek ve Zpravodaji Pospolu 3/2014 Školy a firmy v Pospolu pilotně vytvářejí jednotky výsledků učení.

 

Další informace:

Ke stažení je také Zpráva o implementaci prvků ECVET a EQAVET v projektu POSPOLU